Diskusný klub...
E-mail objednávka vyšetrenia...
English version...


Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov

ŠTART PROJEKTU: december 2003
DOBA TRVANIA PROJEKTU:
9 mesiacov
UKONČENIE PROJEKTU: 12. august 2004

Cieľom projektu
je podpora miestnej a mikroregionálnej zamestnanosti v oblasti zdravotníctva prostredníctvom pilotného programu pre uplatnenie zdravotného personálu v nových centrách zdravotnej starostlivosti typu "denných stacionárov“.

Cieľovú skupinu
tvoria nezamestnané zdravotné sestry resp. zdravotný personál s ukončeným vzdelaním na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ), ktorý je dlhodobo evidovaný na Úrade práce a tiež absolventi SZŠ.

Cieľová skupina získa:

toto všetko prinesie lepšiu orientáciu na trhu práce a tým možnosť lepšieho pracovného uplatnenia.

Uvedená cieľová skupina bude schopná získať uplatnenie na trhu práce v predpokladanom rozsahu: minimálne 80% účastníkov v období 3 mesiacov od skončenia vzdelávacieho programu.
Uplatnenie získaných znalostí v praxi z dlhodobého hľadiska, bude priaznivo ovplyvňovať obyvateľstvo regiónu po stránke zdravotnej a sociálnej.

Nadobudnuté poznatky významne posilnia šance účastníkov školenia na získanie pracovného uplatnenia na domácom trhu práce. Absolventi budú mať dobré predpoklady na zamestnanie v reformujúcich a novovznikajúcich zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Veľký priestor pre účastníkov školenia je aj na samozamestnanie, najmä aplikovaním znalostí v oblasti poradenstva, prevencie, rehabilitácie atď.

Aktivity zahŕňajú prípravu špeciálnych vzdelávacích programov pre zdravotníkov, pilotné aktivizujúci program so zameraním na začlenenie v novom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti - využívanie nových liečebných metód, práca s využitím nového typu zdravotníckej techniky a efektívne liečebné postupy pri práci s pacientom.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k posilneniu ekonomickej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania zamestnateľnosti zdravotného personálu v Banskobystrickom regióne.

V súlade s novou koncepciou rozvoja zdravotníctva v SR a novými trendmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s vytváraním nových pracovísk typu denných stacionárov a reštrukturalizácie a redukcie lôžkového fondu v nemocniciach, si absolventi osvoja prácu v novom type ambulantného zariadenia. V rámci školenia a stáže v danej profesii dosiahnú zvýšenie kvalifikácie a nadobudnuté vedomosti i praktické skúsenosti im prinesú širšie možnosti zamestnania ako aj samozamestnania v príslušnom odbore.

Z výhľadového hľadiska je projekt zameraný na efektívnosť a hospodárnosť využívania nových poznatkov a liečebných postupov, čo sa prejaví v zvýšení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti nielen v danom území.

Vzdelávací program pre zdravotníkov možno použiť pri riešení nezamestnanosti absolventov stredných zdravotníckych škôl, resp. ako preventívne opatrenie pre ohrozenú skupinu zamestnaných zdravotných sestier a študentov stredných zdravotníckych škôl.

Z krátkodobého hľadiska sa výrazne zvýši kvalifikácia, flexibilita a adaptabilita cieľovej skupiny na trhu práce a tým narastie aj ich zamestnateľnosť v domácom prostredí.

Z dlhodobého hľadiska prinesie uplatnenie absolventov školení v praxi efektívnejšiu a lacnejšiu zdravotná starostlivosť. Významným rozšírením výstupov projektu je príprava na fungovanie ďalších denných sanatórií formou "stacionárov“ vzhľadom rušenie na lôžkových a kožných oddelení existujúcich nemocníc v súvislosti s prebiehajúcou reformou v oblasti zdravotníctva.

Vzdelávací program EDU-MEDI je možné realizovať v ďalších mestách a regiónoch v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami, strednými zdravotníckymi školami a pod.

Efektivita školenia, potvrdená praxou, poskytne priestor na rozvoj vzdelávacích zdravotníckych v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva resp. s orgánmi zaoberajúcimi sa aktívnou politikou zamestnanosti.

Perspektíva a stratégia

V budúcnosti organizácia plánuje pokračovať v realizácii aktivít obdobného charakteru. Realizácia školení bude zabezpečená z príspevkov za program a poplatkov poskytovania zdravotníckych všeobecne prospešných služieb žiadateľom klientmi, resp. hradenými poisťovňou v zriadených denných sanatóriách.
Spolufinancovanie bude po úspešnej aplikácii projektu zabezpečované aj prostredníctvom príspevkov zahraničných firiem ako nemecká spoločnosť COSMEDICO Medizintechnik GmbH.

BELLAMED s.r.o. bude využívať nadobudnuté vlastníctvo a skúsenosti z realizovaného projektu, v zmysle svojich aktivít na zabezpečovanie zdravotníckych aj vzdelávacích služieb
Hmotné a nehmotné výstupy projektu budú využívané žiadateľom a zapojenými partnermi vo svojich regiónoch, pričom sa predpokladá spolupráca s podobnými subjektami v danom území ale aj mimo neho.

Partner projektu DERMABELLA, n. o. ako zriaďovateľ Pilotného dermatovenerologického stacionára v Brezne bude využívať nadobudnuté vlastníctvo a skúsenosti z realizovaného projektu, v zmysle svojho štatútu.

Predpokladáme, že predkladaný pilotný projekt sa osvedčí, ako efektívny nástroj pre aktívne a preventívne riešenie problémov uplatnenia cieľových skupín na trhu práce.
Po zhodnotení výsledkov projektu v praxi, chceme pokračovať a rozvíjať realizované vzdelávacie aktivity.
Vzdelávací program bol vytvorený s finančnou podporou Európskej únie. Názory v ňom vyjadrené sú výlučne názormi spoločnosti BELLAMED, s.r.o. a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie. na začiatok...